Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 9 – Mahabharat,Hindu Religion

TEXT 9 sanjaya uvaca evam uktva hrsikesam gudakesah parantapah na yotsya iti govindam uktva tusnim babhuva ha TRANSLATION Sañjaya said: Having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Kṛṣṇa, ‘Govinda, I shall not fight,’ and fell silent.

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures  kannada movie songs Hindi Movie Songs Hindi-Devotional Songs English Songs

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

 

Bhagavad Gita – Chapter 2 – Verse 6 – Mahabharat,Hindu Religion.

TEXT 6

na caitad vidmah kataran no gariyo

yad va jayema yadi va no jayeyuh

yan eva hatva na jijivisamas

te ‘vasthitah pramukhe dhartarastrah

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

Bhagavad Gita – Chapter 2 – Verse 5 – Mahabharat,Hindu Religion.

TEXT 5


gurun ahatva hi mahanubhavan 

sreyo bhoktum bhaiksyam apiha loke 

hatvartha-kamams tu gurun ihaiva 

bhunjiya bhogan rudhira-pradigdhanhttps://dailymotion.com/video/x5lt5fp

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

Bhagavad Gita – Chapter 2 – Verse 3 – Mahabharat,Hindu Religion,

TEXT 3


klaibyam ma sma gamah partha 

naitat tvayy upapadyate 

ksudram hrdaya-daurbalyam 

tyaktvottistha parantapa

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

Bhagavad Gita – Chapter 2 – Verse 2 – Mahabharat,Hindu Religion,

Chapter 2. Contents of the Gita Summarized


TEXT 2


sri-bhagavan uvaca

kutas tva kasmalam idam

visame samupasthitam

anarya-justam asvargyam

akirti-karam arjuna

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

Bhagavad Gita – Chapter 2 – Verse 1 – Mahabharat,Hindu Religion.

TEXT 1


sanjaya uvaca 

tam tatha krpayavistam 

asru-purnakuleksanam 

visidantam idam vakyam 

uvaca madhusudanah

Bhagavad Gita – Chapter 1 – Verse 43 ,Mahabharat, Hindu Religion.

Bhagavad Gita – Chapter 1 – Vishada Yoga -Lamenting the Consequence of War- Verse 43


utsanna-kula-dharmāṇāḿ

manuṣyāṇāḿ janārdana

narake niyataḿ vāso

bhavatīty anuśuśruma

Popular People – 1 Popular People 2 Popular People 3 Tourist Places – 1 Tourist Places – 2 Tourist Places 3 Recipes 1 Recipes 2 Recipes 3  How To Bhagavad Gita Animals Flowers Fruits & Vegetables Plants Cars & Vehicles Buildings and Structures

Festivals and Events Travel & Events Health Science and Technology Style Shopping & Markets Pets & Animals Hobbies and Crafts Home Relationship Personal Care and Style Computers and Electronics Food And Entertaining Work World Finance and Business Family Life Philosophy And Religion Youth Education And Communications

Bhagavad Gita – Chapter 1 – Verse 46 – Mahabharat,Hindu Religion.

TEXT 46


sanjaya uvaca 

evam uktvarjunah sankhye 

rathopastha upavisat 

visrjya sa-saram capam 

soka-samvigna-manasah

Bhagavad Gita Chapter 1 Verse 45 – Mahabharat,Hindu Religion.

TEXT 45


yadi mam apratikaram 

asastram sastra-panayah 

dhartarastra rane hanyus 

tan me ksemataram bhavet