ಮೇರಿ ಕೋಮ್ – ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು. (Mary Kom, Indian boxer)

Mary Kom (21)

click here

 

Advertisements